Szolgáltatásaink

- Személyi segítségnyújtás – önkéntes programból
Munkánk során számtalan esetben biztosítunk lehetőséget az önkéntesekkel történő személyes segítségnyújtásra. A feladat teljesítésére már eddig is több helyen végeztünk önkéntes toborzást, amit a jövőben is folytatunk, és az érdeklődőket felkészítjük a tőlük elvárható feladatokra. Az önkéntes tevékenység a segítőnek és a segítettnek is nagyon hasznos. Ennek köszönhetően ugyanis az addig esetleg befelé fordult, a maguk problémáinak nyomása alatt elkeseredett emberek kinyílnak. Gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze. Ezért egyik kiemelkedő feladatunknak érezzük az önkéntesség népszerűsítését, megerősítését működési területünkön. Az önkéntesek az élet szinte minden területén „bevethetőek”, hiszen abban segítenek, amihez ők is értenek a bevásárlásától a főzésen át a beszélgetésig.
- Rehabilitációs tanácsadás – 262 szórólapból
A rehabilitációs tanácsadás célja a megváltozott munkaképességű személyek meglévő, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitációjának és munkaerő-piaci integrációjának és munkába állásának elősegítése.
Cél, a látássérült személyek számára megfelelő munkahely, munkakör megválasztása, valamint képzés meghatározása.
Ez a tanácsadási forma az ügyfél meglévő képességeivel összefüggő, és a megváltozott munkaképességhez igazodó foglalkozási rehabilitáció lehetőségeit veszi számba, és olyan ellátásokról, szolgáltatásokról, képzésekről ad tájékoztatást az érintettek számára, amelyek a munka világába való beilleszkedést segítik elő.
A komplex rehabilitáció megvalósulása érdekében fontos az ügyfél egyéni igényeinek megfelelő egyéb szolgáltatásokról (orvosi, elemi, képzési, pszichológiai vagy szociális rehabilitációs szükséglet) és támogatásokról tájékoztatást adni, ami magában foglalja a naprakész információk átadását, továbbá a helyi, kistérségi elérhetőségek biztosítását.
- Pályamódosítási tanácsadás csoportos foglalkozás
A szolgáltatás célja elősegíteni azoknak a pályamódosítását, akiknek van tanult, illetve begyakorolt szakmájuk, de látássérülésük miatt akadályba ütköznek, vagy szakmájuk már nem piacképes, kényszerpályán vannak. Esetleg elavult szakmai ismeretekkel rendelkeznek, megszűnt, megszűnni készülő munkahely vagy téves pályaválasztás miatt pályamódosításra kényszerülnek.
Célunk, hogy az ügyfél képes legyen az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának megfelelő és a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő új szakmát választani. Erősödjön pályamódosítás iránti motivációja és képessé váljon a szakma elsajátításának útját megtervezni, és ehhez egyéni tervet készíteni.
A folyamat alapvető célja csoportos foglalkozások keretében támogatni az ügyfelet abban, hogy saját maga számára tudatosítsa értékeit, eredményeit, képességeit, megfelelő pályaismeretet kapjon, ehhez kapcsoljon reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat.
Tevékenységeink közt megtalálható az önismereti képzés, pályaelképzelések, pályaismeret bővítése, munkaerő-piaci ismeretek, helyi munkaerő-piaci szükségletek megismerése. A képzési lehetőségek feltérképezése, pályaterv készítése, egyéni terv elkészítése, a képzés, illetve szakma kiválasztása.
Egyéni pályatanácsadás
A szolgáltatás célja, hogy a pályamódosítás előtt álló látássérült ügyfeleknek segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz-, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.
Cél, az ügyfél pályamódosítási döntésének előkészítése, pályatervezésének segítése, hozzájárulás az új egyéni pályatervének kialakításához.
Kulcsképességek és kulcskompetenciák fejlesztése
A szolgáltatás célja, hogy a munka során követelményként támasztott képességeket és kompetenciákat feltárjuk, fejlesszük. Ennek köszönhetően a munkát kereső ügyfél nagyobb eséllyel lesz képes állásba és képzésbe kerülni, a képzést elvégezni, illetve állását megtartani. Ezáltal javul az életminősége.
A résztvevőknél a szolgáltatás során a problémamegoldás és kreativitás, tanulás és gondolkodás, indoklás és értékelés, kooperáció és kommunikáció, felelősségvállalás, önállóság, teljesítőképesség feltárását és fejlesztését végezzük.
Egyéni fejlesztési terv összeállítása
A fejlesztési terv a munkát kereső látássérültek munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása, a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.
Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy az egyén igényeinek szükségleteinek felmérése alapján rögzítsük a látássérült ügyfél konkrét fejlesztendő készségeit, képességeit. A feltárt komplex problématérkép alapján elkészül egy cselekvési terv, amelyben meghatározzuk azokat a konkrét tevékenységeket, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának-, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni.
Az egyéni fejlesztési terv eszköz ahhoz, hogy az egyéni igények és szükségletek felmérésére alapozva az egyén fejlesztését, s a fejlesztést segítő szolgáltatásokat megtervezzük, rögzítsük az egyén fejlődésének mérföldköveit.
Az egyéni fejlesztési tervet, szakértő, vagy szakértői csoport készíti az egyénnel közösen.
Képzésben történő benntartás
A szolgáltatás akkor válhat szükségessé, ha például a képzés során jelentkezik a látásromlás, vagy meglevő látássérülése a tanulásában akadályozza az ügyfelet.
A szolgáltatás célja, hogy hozzásegítse a képzésben részt vevőket, szakmai végzettségük megszerzéséhez, a képzésben tartás támogatásával, a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.
A képzésben részesülők benntartását segítő szolgáltatás célja, hogy az ügyfél, képzésben maradását gátló tényezőit feltárja, és azok kiküszöbölését segítse annak érdekében, hogy az egyén a képzést befejezze. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfél eljut a vizsgáig és teljesíti a vizsgára-bocsátás feltételeit.
Tanácsadás munkáltatóknak
- érzékenyítő programok szervezése a befogadó környezeti feltételek megteremtése érdekében
- akadálymentesítési tanácsadás
- látássérült személyek alkalmazását elősegítő segédeszközök bemutatása, beszerzési lehetőségeinek felkutatása

Oldalunk sütiket használ az Ön kényelmesebb böngészése érdekében!
Ok